Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Seweryna Wysłouch, Analiza strukturalno-semiotyczna

Czym jest analiza strukturalna? Mówiąc najprościej – konsekwencją tezy, że dzieło literackie stanowi strukturę, to znaczy sfunkcjonalizowaną całość, w której relacje są ważniejsze niż tworzywo. Jest koherentnym systemem, w którym elementy są wzajemnie powiązane, każdy z nich znajduje swoje miejsce i pełni określoną funkcję.

Pojęcie dzieła jako struktury znalazło się w tezach Praskiej Szkoły Strukturalnej (1926-1948) – kierunku metodologicznego, który czerpał inspirację z prac genewskiego językoznawcy Ferdynanda de Saussure'a. Te inspiracje – przede wszystkim rozumienie języka jako systemu znaków, tworzących binarne opozycje, oraz postulat badań synchronicznych – spowodowały, że prażanie: Jan Mukařovsky, Roman Jakobson i inni zaproponowali nowe podejście do literatury: w miejsce badań genetycznych – koncentrację na samym dziele, poszukiwanie w nim wewnętrznego porządku. Specyficzność poezji starali się opisać w opozycji do nie-poezji: do języka potocznego, komunikatywnego. Badali, czym język poetycki różni się od nie-poetyckiego i te obserwacje pozwoliły Jakobsonowi sformułować koncepcję funkcji poetyckiej jako swoistego nadmiaru, dodatkowego uporządkowania, zbędnego w zwykłej, potocznej komunikacji językowej.

Funkcja poetycka manifestuje się w języku, stąd szczególny nacisk na język i wykorzystywanie w analizach literackich narzędzi lingwistycznych. Język stał się głównym przedmiotem obserwacji praskich strukturalistów. Jakobson mówił nawet o "poezji gramatyki" i "gramatyce poezji". Jego prace dają przykłady subtelnej i jednocześnie drobiazgowej analizy językowej, pokazują, że w poezji "znaczą" nawet elementy niniejsze niż wyraz: końcówka fleksyjna, budowa morfologiczna, zbieżności brzmieniowe. Bowiem w poezji nic nie jest bezinteresowne. Paralelizmy fleksyjne czy fonetyczne pociągają za sobą konsekwencje w sferze semantyki. Z kolei to samo nie zawsze znaczy tak samo: ta sama forma gramatyczna może pełnić inne funkcje składniowe. Jakobson pokazywał, że każdy element językowy może być obciążony dodatkową funkcją, każdy jest nośnikiem poetyckości tekstu i że rozdział na "treść" i "formę" nie ma sensu.

Lingwistyczny punkt widzenia doprowadził Jakobsona do kontrowersyjnej tezy, wyrażonej w artykule Poetyka w świetle językoznawstwa (napisanym specjalnie dla polskiego czytelnika), że poetyka winna stanowić dział lingwistyki. Bo jeśli tworzywem dzieła literackiego jest język, a specyfika dzieła polega na swoistym kształtowaniu języka, to literaturoznawca musi badać przede wszystkim język dzieła literackiego. W latach 60. strukturalizm się zmienia. Już nie Praga, ale Paryż (Roland Barthes, Algridas J. Greimas, Claude Bremond) i Tartu (Jurij Łotman, Sara Minc, Aleksiej Piatigorski, Boris Uspienski) stają się centrum strukturalizmu. Różnicują się języki badawcze, widoczne są w nurcie francuskim inspiracje antropologii strukturalnej Levi-Straussa. Dzieło literackie widzi się już w szerszym, kulturowym kontekście.

Roland Barthes (1915-1980) protestował przeciwko nazywaniu strukturalizmu szkoła. Dla niego była to po prostu "działalność", styl myślenia, sposób postępowania z dziełem literackim. A sposób ten według Barthesa sprowadza się do dwóch czynności: cięcia i składania. Badacz analizując utwór literacki musi najpierw dokonać cięcia: wyodrębnić elementy, a później odkryć system reguł, jaki je wzajemnie wiąże i zinterpretować te reguły, opisać funkcję poszczególnych elementów i odkryć ich "ideologię", tj. znaczenia filozoficzne, socjologiczne, antropologiczne. Badacz wykracza poza immanencję dzieła, interpretuje je w kontekście zjawisk kulturowych, jako tekst funkcjonujący obok innych "tekstów kultury" (termin Łotmana i Piatigorskiego). W ten sposób strukturalizm przeradza się w semiotykę – naukę o systemach znakowych.

Strukturalizm spowodował rozwój sztuki analitycznej w Polsce w latach 60., czego najlepszym dowodem są świetne zbiory analiz: Liryka polska. Interpretacje (red. J. Sławiński i J. Prokop), Czytamy utwory współczesne T. Kostkiewiczowej, A. Okopień-Sławińskiej, J. Sławińskiego; Czytamy wiersze (pod red. J. Maciejewskiego); Nowela, opowiadanie, gawęda, interpretacje (red. K. Bartoszyński, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki).

Obok praktyki analitycznej – zawsze ważnej dla polonisty – rozwinęła się również teoria analizy i interpretacji. Na sesji metodologicznej w 1974 r. problematykę tę przedstawił Janusz Sławiński. Rozróżnił on analizę dzieła od interpretacji. Analiza to rozłożenie dzieła na prostsze elementy oraz opis relacji, jakie zachodzą między nimi. Analiza rozgrywa się w płaszczyźnie immanencji i pozwala oswoić utwór, znaleźć w nim to, co znane oraz wyznaczyć płaszczyzny odniesienia. Dzięki analizie możemy umieścić dzieło w jakimś tematycznym czy gatunkowym kontekście. Konfrontacja dzieła z kontekstem, ukazanie tego, co konwencjonalne i tego, co oryginalne, to domena interpretacji.

Konsekwencją strukturalizmu był odwrót od badań genetycznych i nacisk na immanentne cechy utworu literackiego, a także poszerzenie terenu badań: obiektem dociekań stały się nie tylko arcydzieła, ale inne "teksty kultury": folklor i literatura popularna (powieść kryminalna, piosenka), które pod pozorną różnorodnością ujawniały proste reguły budowy i których strukturę można było opisać. Dlatego też zarzucano strukturalizmowi, że założenia analizy strukturalnej sprawdzają się właśnie w dziełach miernych, a nie przystają do arcydzieł, które nie zawsze są spójne. Inny zarzut wobec strukturalizmu dotyczy rezygnacji z wartościowania i wyeliminowania z dzieła autora, który zostaje zdepersonalizowany, ustępując miejsca różnym "podmiotom".

Immanencję analizy strukturalnej przełamuje semiologia: dzieło, potraktowane jako akt komunikacji staje się uczestnikiem rozmaitych gier komunikacyjnych, "znaczy" w systemie kultury, funkcjonując w społeczeństwie staje się "tekstem", który nosi piętno swojego czasu. Semiologia uwrażliwiła literaturoznawstwo na proces komunikacji i różnorodne role komunikacyjne. Jak pokazała Aleksandra Okopień-Sławińska, każde dzieło literackie to wielopoziomowy akt komunikacji, w którym istnieją różne instancje nadawcze i odbiorcze, które mogą się weryfikować wzajemnie. Uwzględnienie wszystkich "ról" komunikacyjnych, to odczytanie znaczeń dzieła na trzech co najmniej płaszczyznach: na płaszczyźnie języka naturalnego, na płaszczyźnie funkcji literackiej, na płaszczyźnie odniesień i aluzji kulturowych.

Poddajmy zatem przykładowej analizie wiersz Zbigniewa Herberta Prośba z tomu Hermes, pies i gwiazda, 1957.

Jeśli spytamy, co jest przedmiotem refleksji w wierszu, odpowiedź będzie zaskakująca: gest rąk. Gest dłoni staje się znaczący: sygnalizowany wielokrotnie jest dominantą strukturalną, która oznacza:

 1. gest walki (palce zwinięte w pięść)
 2. gest ochrony (który osłania "chudy płomyk")
 3. gest otwarcia ("otwartych dłoni wielka sprawa")
 4. gest przyjmowania ("gdy w dłoń otwartą przyjmiesz klęskę")
 5. gest czułości ("gdy czaszkę w czułe palce weźmiesz").

Każdy z przedstawionych w wierszu gestów "znaczy" jednocześnie określone sytuacje egzystencjalne, o których mówi "ja" liryczne: walkę o miłość i szczęście osobiste, która kończy się klęską, poczuciem pustki i – na końcu – ponowną prośbą otwarcia na świat. Zwróćmy uwagę na podstawowe relacje komunikacyjne: kto do kogo i w czyim imieniu mówi?

Wiersz zatytułowany Prośba ma charakter modlitwy skierowanej do Stwórcy – modlitewny charakter mają zwroty "naucz nas", "pozwól nam" – zwroty, w których "ja" mówi nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu "nas" – ludzi, "nas" – zakochanych, "nas", którym się wspólne życie nie układa. Modlitewny charakter wzmocniony jest rytmem. Wiersz jest regularnym 9-zgłoskowym jambem ze średniówka po 5 sylabie i hiperkataleksą w klauzuli, toteż każde zakłócenie regularnego toku "znaczy". Takie zakłócenia mamy w wersach 7 i 8:

a potem po skończonej walce
pozwól nam rozprostować palce

Dwa elementy są tu niezwykłe i zmieniają tok rytmiczny: brak średniówki po 5 sylabie i dokładny rym (walce: palce), wyjątkowy na tle całego wiersza, gdzie występują tylko rymy niedokładne. Te zakłócenia stają się dla czytelnika sygnałami ważności, zwracają uwagę, że następuje zwrot akcji lirycznej w wierszu. Od tego momentu wiersz traci charakter modlitewny. Formy drugiej osoby skierowane są już do innego "ty". Kto kryje się w formach drugiej osoby? Z pewnością to nie Stwórca przyjmuje klęskę i okazuje czułość mówiącemu. Do kogo więc mówi podmiot liryczny? do siebie? do partnerki? Na pewno do kogoś, kto doznał niepowodzenia i chce się ocalić przed klęską. Ale oto następuje kolejne zakłócenie rytmu wiersza:

zacznie się wtedy jeszcze raz

Na tle regularnego paroksytonicznego 9-zgłoskowca, mamy nagle 8-zgłoskowiec oksytoniczny. Męski akcent w klauzuli podkreśla powtarzalność i beznadziejność sytuacji. Ujawnia pesymizm mówiącego i próbę ponowienia wysiłku, bo właśnie w tej beznadziejnej próbie jest

ostatnie ziarno ocalenia

Końcowy wers ma charakter sentencji, tym bardziej wyrazistej, że podkreślonej harmonią głoskową (3-krotne powtórzenie samogłoski "o").

Prośba to wiersz, który należy zaliczyć do liryki bezpośredniej, wyrażającej najbardziej osobiste uczucia. Ukazuje pesymizm mówiącego (manifestujący się w tropach: pokoje próżnej już miłości, chudy płomyk) oraz w motywach pustki i klęski. Ale jednocześnie sygnalizuje pragnienie ocalenia poprzez nieustanne ponawianie wysiłku.

Można zapytać, czy zmiana adresata monologu lirycznego jest błędem, niekonsekwencją tego utworu? A jeżeli nie jest błędem, to. jakie pełni funkcje? Przede wszystkim nadaje wypowiedzi wieloznaczność i likwiduje patos, a ponadto pozwala oscylować między prywatnością i transcendencją, sygnalizuje, że człowiek w klęsce nie jest sam.

Wiersz Prośba, opublikowany w tomie Hermes, pies i gwiazda (1957), swoją wymową światopoglądową łączy się z popularnym w końcu lat 50. egzystencjalizmem, który głosił pesymistyczną filozofię człowieka i niemożność porozumienia między ludźmi. Wielu przykładów dostarcza tu twórczość J. Andrzejewskiego, K. Brandysa i "młodych", którzy za przykładem M. Hłaski pokazywali nieustanny rozdźwięk marzeń z rzeczywistością i uczuciowe niepowodzenia swych bohaterów.

Ważniejsza bibliografia:

 • R. Barthes, Działalność strukturalistyczna, w: R. Barthes, Mit i znak, oprac. J. Błoński, Warszawa 1970;
 • R. Jakobson, Co to jest poezja, w: zbiorze: Praska Szkolą Strukturalna w latach 1926-1948, pod red. M. R. Mayenowej, Warszawa 1966;
 • R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, w zbiorze: Współczesna teoria badań literackich za granicą, oprac. H. Markiewicz, t. 2, Kraków 1976;
 • J. M. Łotman, Wykłady z poetyki 957), strukturalnej, w zbiorze: Współczesna teoria badań literackich..., jak wyżej;
 • A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w zbiorze: Problemy teorii literatury, red. H. Markiewicz, seria II, Wrocław 1976;
 • J. Sławiński, Analiza, interpretacja, wartościowanie dzieła literackiego, w zbiorze: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. J. Sławiński i H. Markiewicz, Kraków 1976;
 • Wokół strukturalizmu, "Pamiętnik Literacki" 1974, z. 3.

Źródło: "Polonistyka" 1995, nr 2.

Opublikowano 21.08.2013 r.

SHI
Ostatnie zmiany