Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Matura – pojęcia do powtórzenia

Zestaw "minimum" pojęć z j. polskiego

[R] – oznacza zakres rozszerzony

Konwencje artystyczne i kategorie estetyczne

  • klasycyzm, konceptyzm, sentymentalizm, romantyzm, realizm, naturalizm, konwencja młodopolska, symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm, k. awangardowa, k. groteskowa; mimetyzm (mimesis), decorum, tragizm, komizm, wzniosłość, patos, piękno, brzydota, groteska

Stylistyka

  • styl, style: klasyczny (homerycki, horacjański, renesansowy, oświeceniowy), barokowy, romantyczny, młodopolski; stylizacje: archaiczna, dialektyczna, kolokwializacja (na j. potoczny); synkretyzm (rodzajowy, gatunkowy, stylistyczny); środki stylistyczne i retoryczne: metafora (intelektualna, językowa) i jej rodzaje (animizacja, antropomorfizacja, personifikacja), synestezja, alegoria, epitet, porównanie (homeryckie), hiperbola, apostrofa, inwokacja, gra słów, oksymoron, paradoks, pointa, antyteza, paralelizm, anafora, przerzutnia, elipsa, inwersja składniowa, pytanie retoryczne, ironia, instrumentacja głoskowa, onomatopeja, heksametr, poetyzm; [R] dominanta kompozycyjna i stylistyczna

Gatunki literackie

  • epos, tragedia, hymn, oda (klasyczna, romantyczna), satyra, tren, pieśń, sonet, sielanka, apokalipsa, psalm, przypowieść, fraszka, bajka, dramat szekspirowski, powieść poetycka, ballada (romantyczna, leśmianowska); dramat: romantyczny, dramat groteskowy, współczesny; nowela, powieść: realistyczna, społeczno-obyczajowa, historyczna, polifoniczna, młodopolska, awangardowa, psychologiczna; felieton, reportaż, literatura dokumentalna; [R]: powieść paraboliczna, esej

Epika

  • fabuła, akcja, wątek, epizod, dygresja, narrator, narracja, sytuacja narracyjna, kompozycja, inwersja czasowa, mowa pozornie zależna, opis, opowiadanie; [R]: antycypacja, retardacja, retrospekcja, punkt widzenia, polifonizm, opowiadanie unaoczniające, teoria sokoła

Liryka

  • podmiot liryczny, bohater liryczny, sytuacja liryczna, monolog liryczny; liryka bezpośrednia, zwrotu do adresata; wiersz zdaniowy, sylabiczny, wolny; [R]: wiersz sylabotoniczny, toniczny

Dramat

  • akt, monolog i dialog, części akcji dramatycznej (prolog, konflikt, rozwinięcie, perypetia, katastrofa, epilog), zasada trzech jedności, didaskalia

Historia literatury i "izmy"

  • epoki literackie (nazwy, chronologia, światopogląd) i ich twórcy, biografia renesansowa (J. Kochanowski) i romantyczna (A. Mickiewicz); prometeizm, tyrteizm, heroizm, dualizm, teocentryzm, franciszkanizm, antropocentryzm, humanizm, sarmatyzm, werteryzm, wallenrodyzm, profetyzm, mesjanizm, winkelriedyzm, katastrofizm, dekadentyzm, turpizm, autotematyzm; [R]: faustyzm, bajronizm, surrealizm, postmodernizm

Toposy i motywy

  • dom i rodzina, Bóg (stwórca, artysta), Arkadia, utopia, dance macabre, vanitas, teatr świata, exegi monumentum i non omnis moriar, nieszczęśliwa miłość, niezawinione cierpienie, ojczyzna (okręt, matka, mała), wędrówka, pielgrzym, natura

Język i tekst

  • system językowy i jego podsystemy (fonologiczny, morfologiczny, leksykalny, składniowy), akt mowy, funkcje języka (i tekstu): komunikacyjna, impresywna (perswazyjna), ekspresywna; retoryczne ukształtowanie tekstu (środki perswazji), polisemia (wieloznaczność), synonimy, antonimy, neologizmy, zapożyczenia, związki frazeologiczne, formacja słowotwórcza, stylistyczno-ekspresywne nacechowanie wyrazów, zdanie i równoważnik zdania, wypowiedzenia pojedyncze i wielokrotnie złożone, składnia współrzędna i nadrzędno-podrzędna, szyk, zróżnicowanie języka (odmiana mówiona i pisana, oficjalna i potoczna, zróżnicowanie funkcjonalne (styl naukowy, urzędowy, publicystyczny), terytorialne, społeczne), zasady poprawnej wymowy, kultura językowa; [R]: illokucja, funkcja performatywna (stanowiąca)

Konteksty

  • idealizm, materializm, racjonalizm, epikureizm, stoicyzm, irracjonalizm, historiozofia, empiryzm, utylitaryzm, ewolucjonizm, determinizm (biologiczny, społeczny, metafizyczny), deizm, schopenhaueryzm, egzystencjalizm; architektura, rzeźba i malarstwo epok (styl romański, gotycki, klasyczny, secesyjny; cechy malarstwa średniowiecznego, renesansowego, barokowego, realistycznego, impresjonistycznego, ekspresywistycznego), archetyp, sacrum, profanum; [R]: ontologia, epistemologia, etyka, metafizyka

Opracowanie: Robert Bednarz

Opublikowano 21.03.2012 r.

SHI
Ostatnie zmiany