Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Lektury obowiązkowe – nowa podstawa

Poniższa lista lektur przygotowana została w oparciu o podstawę programową (Rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. DzU z 2012 r. poz. 977) oraz Informator przygotowany przez CKE (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Egzamin maturalny od 2015 roku. Wymienione dokumenty stanowią podstawę matury.

Czcionką pogrubioną podano pozycje czytane obowiązkowo w całości; * (gwiazdka) – oznacza pozycje, których nie można pominąć; (fr.) oznacza – oznacza utwory czytane w całości lub we we fragmentach (decyzja należy do nauczyciela). O wyborze omawianych wierszy i innych niewymienionych z tytułów utworów decyduje nauczyciel.
 

Lista lektur dla klas I-III LO

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony
Biblia i antyk
 • wyb. mity
 • Biblia (wyb. psalmy, Pieśń nad pieśniami (fr.), Księga Hioba (fr.), Apokalipsa (fr.))
 • Sofokles, Antygona lub Król Edyp
 • Biblia (fr. ST i NT jako konteksty interpretacyjne)
 • Horacy, wyb. liryki
Literatura staropolska
 • Dzieje Tristana i Izoldy (fr.)
 • * Bogurodzica, Posłuchajcie bracia miła...
 • * J. Kochanowski, pieśni, treny i psalm (wyb.)
 • M. Sęp-Sarzyński (wyb. sonety)
 • W. Szekspir, Makbet lub Hamlet
 • Miguel Cervantes, Don Kichote (fr.)
 • D. Alighieri, Boska komedia (fr.)
 • J. Kochanowski, Treny (jako cykl)
 • poezja barokowa (np. J.A. Morsztyn, D. Naborowski)
Oświecenie
 • I. Krasicki, wyb. satyra lub Monachomachia (fr.)
 
Romantyzm
 • Adam Mickiewicz, wyb. sonety (w tym Romantyczność), *Dziady cz. III, *Pan Tadeusz; Dziady cz. IV (fr.)
 • Juliusz Słowacki, wyb. poezji; Kordian (fr.)
 • C. K. Norwid, wyb. poezji
 •  
 • J.W. Goethe, Faust (fr.)
 • wyb. wiersz z romantycznej poezji europejskiej
 • J. Słowacki, Kordian lub Fantazy
 • Z. Krasiński, Nie-Boska komedia
Pozytywizm
 • B. Prus, *Lalka
 • F. Dostojewski, wyb. utwór (np. Zbrodnia i kara)
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. H. Balzak, Ojciec Goriot; E. Zola, Nana; G. Flaubert, Pani Bovary)
Młoda Polska
 • S. Żeromski, wyb. utwór (np. Ludzie bezdomni lub Przedwiośnie)
 • S. Reymont, Chłopi (t. 1: Jesień)
 • S. Wyspiański, *Wesele
 • J. Conrad, Jądro ciemności
 
XX-lecie
 • *B. Schulz, wyb. opowiadanie
 • B. Leśmian, J. Tuwim, J. Lechoń, J. Przyboś, J. Czechowicz, K.I. Gałczyński – wyb. wiersze
 • W. Gombrowicz, *Ferdydurke (fr.)
 • S.I. Witkiewicz, Szewcy
 • M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
Literatura współczesna
 • K.K. Baczyński, T. Różewicz, Cz. Miłosz, W. Szymborska, Z. Herbert, E. Lipska, m. Białoszewski, A. Zagajewski, S. Barańczak, J. Twardowski – wyb. wiersze
 • T. Borowski, wyb. opowiadanie
 • J. Iwaszkiewicz, wyb. opowiadanie
 • wyb. dramat z XX w. (np. S.I. Witkiewicza, S. Mrożka, T. Różewicza)
 • wyb. powieść polska z XX lub XXI w. (np. M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka; Z. Nałkowska, Granica; J. Mackiewicz, Droga donikąd; S. Lem, Solaris; J. Stryjkowski, Austeria; T. Konwicki, Kronika wypadków miłosnych)
 • wyb. powieść światowa XX lub XXI w. (np. F. Kafka, Proces; A. Camus, Dżuma, G. Orwell, Rok 1984, I.B. Singer, Sztukmistrz z Lublina, G.G. Marquez, Sto lat samotności, U. Eco, Imię róży)
 • I. Amiel (wyb. opowiadanie z tomu Osmaleni) lu H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem (fr.)
 • G. Herling-Grudziński, Inny świat (fr.)
 • R. Kapuściński, Podróże z Herodotem (fr.)
 • G. Herling-Grudziński, wyb, opowiadanie
 • wyb. powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, M. Kuncewiczowej, J. Wittlina, J. Mackiewicza, J. Stryjkowskiego, A. Kuśniewicza, T. Konwickiego, S. Lema, W. Myśliwskiego, M. Nowakowskiego, J. Pilcha, O. Tokarczuk, S. Chwina, P. Huellego)
 • wyb. powieść (lub zbiory opowiadań) XX-wiecznych autorów lit. światowej (np. F. Kafki, T. Manna, V. Nabokova, A. Camus, I.B. Singera, J. Steinbecka, K. Vonneguta, G.G. Marqueza, G. Grassa, U. Eco. M. Kundery)
 • wyb. wiersze XX-wiecznych poetów polskich (innych niż na p. podstawowym)
 • wyb. esej M. Jastruna lub Z. Kubiaka dot. kultury antycznej
 • Cz. Miłosza, Z. Herberta, wyb.esej
 • inny esej autora polskiego (np. K. Wyki, J. Błońskiego, M. Janion, L. Kołakowskiego, ks. J. Tischnera, J. Rymkiewicza, J. Stempowskiego)
 • wyb. reportaż autora polskiego (np. R. Kapuścińskiego, K. Kąkolewskiego, H. Krall, H. Grynberga)
 • dziennik (fr.) (np. M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, J. Iwaszkiewicza, W. Gombrowicza)
 • Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski (fr.)

 

Opublikowano 11.11.2013 r.

SHI
Ostatnie zmiany