Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Matura 2015 – dokumenty

Podstawowym dokumentem określającym przebieg i formę egzaminu maturalnego jest Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Zapisy dotyczące egzaminu maturalnego zawarte są w rozdziale 5. Dokument ten jest bardzo często zmieniany, trzeba więc śledzic na bieżąco rozporządzenia go zmieniające.

Drugim dokumentem ważnym dla maturzysty jest Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015. Informator przygotowywany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i jest ogłaszany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.

Zawsze warto również odwiedzić stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odpowiedzialnej za przygotowywanie informatorów i egzaminów maturalnych.

Opublikowano 11.11.2013 r.

SHI
Ostatnie zmiany