Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Egzamin maturalny z języka polskiego

Egzamin składa się z obowiązkowych części ustnej i pisemnej zdawanej na poziomie podstawowym. Dodatkowo można wybrać część pisemną na poziomie rozszerzonym.

Część ustna

Polega na sprawdzeniu umiejętności samodzielnego tworzenia wypowiedzi opartej na analizie i interpretacji podanych materiałów.

Egzamin trwa ok. 30 min. Zdający po wylosowaniu zadanie egzaminacyjnego ma 15 min. na przygotowanie. Przez ok. 10 min. prezentuje wypowiedź monologową, po której następuje ok. 5 min. rozmowa.

Zadanie egzaminacyjne zawierać będzie tekst kultury: literacki (fr. utworu).

Opublikowano 21.02.2015 r.

SHI
Ostatnie zmiany