Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Andrzej Markowski, Słowniczek terminów

– używanych w "Kryteriach oceniania formy pracy maturalnej z języka polskiego"

Styl tekstu (mówionego lub pisanego) to jego językowy kształt, sposób, w jaki został on utworzony (wypowiedziany lub napisany) za pomocą środków językowych, wybranych spośród wszystkich elementów występujących w języku. Wybór środków językowych (wyrazów, związków frazeologicznych, konstrukcji składniowych, a w pewnej mierze także form fleksyjnych) zależy od kilku czynników, takich jak:

 • konieczność ukształtowania tekstu tak, by najlepiej służył celowi, w jakim jest tworzony;
 • dopasowanie tekstu do sytuacji, w jakiej powstaje, do tematu wypowiedzi i do odbiorcy (słuchacza bądź czytelnika);
 • dążenie do ukształtowania wypowiedzi w sposób oryginalny i pełen wyrazu;
 • indywidualne skłonności autora do mówienia (pisania) w określony sposób.

W pracach maturalnych uczniów ukształtowanie stylistyczne wypowiedzi – ze względu na charakter powstającego tekstu, okoliczności, w których on powstaje, a przede wszystkim jego cel – powinno zależeć od tych czynników zhierarchizowanych tak, jak powyżej.

Styl jasny wypowiedzi to taki, który sprawia, że tekst jest w pełni zrozumiały dla tych odbiorców, dla których jest przeznaczony. Jasność stylu uzyskuje się przez:

 • używanie słownictwa zrozumiałego dla odbiorcy; nienadużywanie terminologii i słownictwa fachowego, wyrazów przestarzałych i erudycyjnych;
 • używanie wyrazów zgodnie z ich powszechnie przyjętym znaczeniem i w formie zgodnej z normą leksykalną (np.: resentymenty w znaczeniu 'zadawnione urazy', a nie: 'powroty uczuć'; wziąć, nie: "wziąść")
 • umiarkowane nasycanie tekstu związkami frazeologicznymi, przytaczanymi w formie i znaczeniu zgodnymi z normą frazeologiczną (np. w każdym razie, nie: "w każdym bądź razie", twardy orzech do zgryzienia, nie: "ciężki orzech do zgryzienia", przeczytać od deski do deski, nie: "przeczytać do deski");
 • unikanie zdań zbyt długich i skomplikowanych formalnie; także nienadużywanie zdań wtrąconych i nawiasowych, które rozbijają główny tok wypowiedzenia;
 • stosowanie naturalnego (niezwracającego uwagi czytelnika) szyku wypowiedzenia, bez zbędnych przestawek (inwersji), z usytuowaniem obok lub w pobliżu siebie członów wypowiedzenia powiązanych składniowo i znaczeniowo;
 • posługiwanie się zrozumiałymi przenośniami, umotywowanymi treścią wypowiedzi.

Na jasność stylu składa się także przestrzeganie zasady, że w dłuższej wypowiedzi należy zachować logiczny porządek w przedstawianiu treści (zgodność toku pisania z tokiem rozumowania); w zasadzie w jednym zdaniu powinno się więc przedstawiać tylko jedną kwestię (myśl), czyli nie pisać o kilku sprawach naraz. Pozwoli to na unikanie zdań zbyt długich i skomplikowanych formalnie.

Jasność stylu zakłócają błędy ortograficzne i interpunkcyjne, a także rażące błędy językowe.

Styl prosty to styl wypowiedzi pozbawiony określeń czy dłuższych opisów nie motywujących się funkcjonalnie, lecz będących ozdobnikami, zwykle wyrażeniami i zwrotami pretensjonalnymi lub modnymi. Należy więc unikać:

 • szablonowych, utartych określeń, często pochodzących ze złego stylu publicystycznego, np. Krytyk optował za koncepcją sztuki zaangażowanej; Problem kobiet w powieści należy rozpatrywać w sposób kompleksowy; Obecnie czynimy starania, aby uzyskać środki pomocowe z Unii Europejskiej.
 • banalnych peryfraz, czyli wyrażeń omownych, np.: kraj kwitnącej wiśni, miasto nad Wełtawą, podwawelski gród, Wenecja północy, nasi czworonożni przyjaciele, na łożu śmierci, ojciec poezji polskiej, polskie orły, polska Greta Garbo;
 • banalnych lub nieudanych metafor, np.: Ania, uśmiechając się, odsłoniła perły zębów; Sześć kul przerwało mu życie w momencie, kiedy po raz kolejny podrywał się do lotu; Prasa uderzyła w dzwony na trwogę, bo oto Polska znalazła się na krawędzi dziejowej czeluści, na dnie której czają się złe moce, pragnące naszej zguby;
 • słownictwa pseudowytwornego, np. urokliwy, ślicznościowy, bynajmniej; jako że;
 • słownictwa pseudonaukowego, np.: Struktura prac nad wdrożeniem reformy; To zapowiedź zmian w formule egzaminu dojrzałości; filozofia działania organizacji pozarządowych;
 • słów, wyrażeń i zwrotów modnych w danym okresie, np.: Wyzwania, jakie stawia nam przyszłość; Dyskutowano o kondycji polskiej oświaty; Przemiana z totalnego przeciwnika w poważnego partnera; W temacie powrotu do ojczyzny; Z pewną taką nieśmiałością;

Przeciwieństwem stylu prostego jest styl zawiły, pretensjonalny.

Styl zwięzły to styl wypowiedzi pozbawiony sformułowań (określeń czy dłuższych opisów), które nie wnoszą nowych treści do tworzonego tekstu, powodują natomiast jego wydłużenie. Żeby zachować zwięzłość stylu należy:

 • stosować czasowniki o treści szczegółowej zamiast określeń opisowych złożonych z czasowników takich jak dokonać, przeprowadzić, realizować, ulec, połączonych z rzeczownikami odczasownikowymi. Należy więc pisać: uruchomić system alarmowy (a nie: "dokonać uruchomienia systemu alarmowego"), przeanalizować potrzeby (a nie: "przeprowadzić analizę potrzeb"), skontrolować zamki w drzwiach (a nie: "dokonać kontroli zamków w drzwiach"), stan chorego pogorszył się (a nie: "stan chorego uległ pogorszeniu");
 • unikać wyrażeń przyimkowych, takich jak na terenie, w ramach, na przestrzeni, z dziedziny, na odcinku, w warunkach, na drodze, używanych w analitycznych konstrukcjach składniowych, np.: Mieszkam na terenie miasta, przeżywającego rozwój (lepiej: w mieście, przeżywającym), na przestrzeni ostatnich lat (zamiast: w ciągu ostatnich lat), książka z dziedziny historii (lepiej: książka historyczna), w warunkach gospodarki sterowanej centralnie (zamiast: w gospodarce sterowanej centralnie), na drodze konsultacji (lepiej: przez konsultacje);
 • unikać sformułowań z wyrazem fakt, np.: fakt zmiany oceny romantyzmu (poprawnie: zmiana oceny romantyzmu);
 • unikać określeń tautologicznych i pleonastycznych, np.: powtarzać raz jeszcze, przychylna akceptacja, pełny komplet, rekonstrukcja i przebudowa gospodarki.

Zwięzłości stylu nie należy mylić z krótkością wypowiedzi. Krótkość czy długość jest cechą bezwzględną tekstu, zwięzłość jest wynikiem oceny stosunku długości tekstu do jego zawartości treściowej.

Przeciwieństwem stylu zwięzłego jest styl rozwlekły.

Styl jednolity wypowiedzi to takie jej ukształtowanie językowe, które polega na tym, że wszystkie składniki tekstu: wyrazy, związki frazeologiczne, połączenia wyrazowe i dłuższe sformułowania pochodzą z tej samej odmiany językowej polszczyzny i reprezentują ten sam gatunek wypowiedzi. Naruszeniem jednolitości stylu jest występowanie w jednym tekście pisanym elementów językowych (wyrazów, sformułowań itp.) pochodzących z różnych odmian i gatunków, na przykład:

 • wplatanie elementów potocznych do tekstu o charakterze standardowym, por.: Francuskich chłopów wkurza taka polityka i zbudowali piramidę z niechcianych owoców i warzyw;
 • umieszczanie określeń środowiskowych w tekście standardowym, por.: Gospodarz otworzył i w tym samym momencie zainkasował mocny cios pięścią w głowę;
 • mieszanie elementów urzędowych i potocznych w jednym tekście, por. Ponadto nadmieniam, że kierownik przejechał mi po premii zupełnie bezpodstawnie;
 • wplatanie słów oficjalnych lub książkowych do tekstu standardowego lub potocznego, por.: Zakład fryzjerski zainauguruje swoją działalność w najbliższy poniedziałek;
 • używanie określeń współczesnych do opisu dawnych realiów, np.: Hugo Kołłątąj reprezentował w Sejmie Wielkim opcję proreformatorską.

Zachowanie jednolitości stylistycznej jest istotne nie tylko (a nawet nie przede wszystkim) na poziomie zdania, lecz także na poziomie akapitu i całości tekstu. Naruszenie jednolitości stylistycznej może bowiem nastąpić także wówczas, gdy początek tekstu jest napisany winnej konwencji niż jego koniec (np. wypracowanie rozpoczyna się stylem charakterystycznym dla eseju, a kończy językiem standardowym lub potocznym).

Styl adekwatny do tematu wypowiedzi osiąga się przez użycie takich środków językowych, które będą harmonizowały z tematyką wypowiedzi, a przynajmniej nie będą z nią kolidowały. Jest to właściwość nie ściśle językowa, lecz językowo-estetyczna i językowo-etyczna. Jeżeli zamierzeniem autora tekstu nie jest prowokacja czytelnika, powinien dobierać środki językowe zgodne z przyjętą konwencją stylistyczną, na przykład nie pisać wypracowania maturalnego językiem potocznym, a nekrologu stylem urzędowo-kancelaryjnym.

Styl żywy wypowiedzi pisanej to styl, który charakteryzuje się:

 • obecnością różnorodnych typów zdań (a więc posługiwaniem się także zdaniami pytającymi i wykrzyknikowymi);
 • stosowaniem różnych kategorii (form) gramatycznych w funkcjach wtórnych (np. czasu teraźniejszego w funkcji czasu przyszłego, strony biernej w funkcji konstrukcji bezosobowych);
 • stosowaniem mowy pozornie zależnej;
 • używaniem rozmaitych figur stylistycznych, np. apostrof, pytań retorycznych;
 • wykorzystaniem dźwiękowej formy języka (stosowanie wykrzykników i wyrazów dźwiękonaśladowczych, wykorzystanie aliteracji itp.)
 • stosowaniem wyrazów bliskoznacznych i przeciwstawnych znaczeniowo.

Żywość stylu jest cechą trudną do zmierzenia, a nieraz trudno ocenić, czy mamy do czynienia z zamierzonym zabiegiem stylistycznym autora tekstu, czy też nieuporządkowanie i rozmaitość składniowa i leksykalna jest wynikiem braku umiejętności uporządkowania materii językowej i nieświadomym niezachowaniem zasady jednolitości tekstu.

Styl obrazowy charakteryzuje się:

 • umiejętnym stosowaniem epitetów, porównań, metonimii i metafor, przy czym ważne jest zarówno zharmonizowanie tych środków stylistycznych z kontekstem, jak i przestrzeganie zasady umiarkowanego nasycenia nimi tekstu;
 • umiejętnym używaniem związków frazeologicznych, zwłaszcza zwrotów i fraz, i nienaruszaniem przy tym zasad poprawności frazeologicznej, zwłaszcza zasady zharmonizowania frazeologizmu z resztą wypowiedzenia i zasady umiarkowanego nasycania tekstu związkami frazeologicznymi;
 • stosowanie przysłów, sentencji i złotych myśli.

Określenie styl komunikatywny jest uogólnieniem, w którym zawierają się cechy omówione powyżej: jasność, prostota, zwięzłość, jednolitość, żywość i obrazowość.

Każda z wymienionych tu cech dobrego stylu może zostać uchylona w konkretnej wypowiedzi. Tak więc na przykład zwięzłość nie jest wskazana w tekście wykładu czy kazania, w których pewne treści, najważniejsze w przekonaniu nadawcy (wykładowcy, kaznodziei), należy powtarzać, by zostały dobrze zapamiętane. Powszechna zrozumiałość nie jest zasadniczą cechą tekstów naukowych czy technicznych, w których ważniejsza jest precyzja wypowiedzi, uzyskiwana m.in. przez używanie terminologii, z zasady niezrozumiałej dla tzw. przeciętnego odbiorcy. Odrębnymi regułami rządzą się teksty wypowiedzi dyplomatycznych, nie podlegające w zasadzie ocenie według powyższych kryteriów. Ograniczony zasięg mają też wymienione tu kryteria dobrego stylu w odniesieniu do tekstów publicystycznych, stojących na pograniczu literatury pięknej. (Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. naukowy A. Markowski, Warszawa 1999. s. 1755.)

Kompozycja wypowiedzi to układ jej elementów treściowych oraz styl językowy, jaki w niej zastosowano. Do kompozycji wypowiedzi pisanej zalicza się także składniki nieobowiązkowe: przypisy, indeksy, bibliografię, tworzące jej obudowę. W wypowiedziach dłuższych zalecane jest tworzenie planu, stanowiącego projekt kompozycji całości, lub wykorzystanie istniejących schematów tekstów określonego gatunku (np. charakterystyki postaci). Tekst ma zazwyczaj pewną formę rozpoczęcia, właściwego ujęcia tematu i zakończenia, co nosi nazwę kompozycji trójdzielnej.

Kompozycja trójdzielna wypowiedzi pisanej to występowanie w niej fragmentu będącego rozpoczęciem, części określanej jako rozwinięcie tematu i fragmentu, będącego zakończeniem wypowiedzi.

Rozpoczęcie wypowiedzi (jej początek) może przybierać różne formy. Oprócz tytułu (elementu obligatoryjnego w znacznej większości gatunków wypowiedzi pisanej) początek wypowiedzi tworzy zazwyczaj wstęp, będący wprowadzeniem do tematu i służący nawiązaniu kontaktu z czytelnikiem. Na przykład wstęp do rozprawki powinien zawierać informacje o problemie, który będzie w niej roztrząsany, można też w nim postawić tezę, którą chce się udowodnić. Początek wypowiedzi może także zawierać takie formy, jak dedykacja, motto i bezpośredni zwrot do adresata (czytelnika); użycie każdego z tych elementów powinno być uzasadnione, co ma znaleźć wyraz w treści części zasadniczej. Zakończenie wypowiedzi pisanej może zawierać dłuższe podsumowanie jej treści albo krótsze jej spuentowanie. Niekiedy zawiera także odniesienie do początku wypowiedzi, co powoduje powstanie jakby klamry, spinającej całość; taki zabieg kompozycyjny sprzyja uzyskaniu spójności treściowej i formalnej napisanego tekstu.

Poszczególne części wypowiedzi pisemnej powinny być wydzielone formalnie, zarówno za pomocą odpowiedniego układu graficznego, jak i pewnych elementów językowych. Nie jest natomiast potrzebne używanie samych określeń wstęp, rozwinięcie tematu, zakończenie.

Pomiędzy wymienionymi częściami (składnikami) wypowiedzi utrzymują się zazwyczaj określone proporcje; część wstępna nie powinna być zbyt obszerna, choć należy zadbać o to, by stanowiła odpowiednie wprowadzenie do całości, zakończenie nie może być z kolei zbyt krótkie, zdawkowe. Uzyskaniu właściwych proporcji w kompozycji wypowiedzi pisemnej sprzyja zrobienie jej planu, także planu części wstępnej i zakończenia.

Kompozycję wypowiedzi ocenimy jako funkcjonalną, jeżeli układ i sposób przedstawienia treści pomaga zrozumieniu tez autora i przekonaniu do nich czytelnika. Funkcjonalność kompozycji przejawia się w jej spójności tematycznej i formalnej (zwłaszcza w stylu jednolitym i prostym). Jej składnikiem jest także umiejętny podział tekstu, zarówno w skali ogólnej (wstęp, część zasadnicza, zakończenie), jak i w zakresie podziału na akapity.

Akapit jest fragmentem tekstu pisanego, wydzielonym formalnie (wcięciami), a wyróżnionym ze względów treściowych, przede wszystkim semantycznych. Jest całostką względnie autonomiczną treściowo, złożoną ze zdań wewnętrznie spójnych, powiązanych językowymi wskaźnikami zespolenia i nawiązania, odnoszących się do jednego zagadnienia, będącego "wspólnym ośrodkiem znaczeniowym". Treść akapitu jest zwykle rozwinięciem motywu wprowadzanego przez jego pierwsze zdanie.

Składnia poprawna to znaczy wypowiedzenia skonstruowane zgodne z regułami składniowymi współczesnej ogólnej polszczyzny pisanej.

Składnia urozmaicona to znaczy wypowiedzenia nie tylko poprawne formalnie, lecz także różnorodne (np. zdania i równoważniki, różne typy zdań wielokrotnie złożonych, zdania pytające i wykrzyknikowe, zdania krótkie i rozbudowane itd.). stosowane przemiennie i ze świadomością ich wartości stylistycznej.

Składnia schematyczna to znaczy poprawna, ale nie odznaczające się różnorodnością form (zob. wyżej), wykorzystująca głównie rozbudowane zdania pojedyncze i nieskomplikowane zdania złożone, przede wszystkim czasowe i przyczynowo-skutkowe.

Fleksja poprawna to znaczy nienaruszająca norm współczesnej polszczyzny ogólnej. Z powodu małej wariantywności współczesnej fleksji i minimalnego zróżnicowania wartości stylistycznej form fleksyjnych nie można mówić o fleksji urozmaiconej.

Słownictwo poprawne to znaczy wyrazy używane zgodnie ze swoim znaczeniem, a także nacechowaniem stylistycznym i ekspresywnym.

Słownictwo urozmaicone to znaczy pochodzące z różnych warstw (rodzime i obce, standardowe i książkowe, ekspresywne i neutralne itd.), używane ze świadomością jego wartości. Na urozmaicenie słownictwa wpływa wyzyskiwanie w wypowiedzi synonimów i wyrazów z tej samej grupy znaczeniowej, a także posługiwanie się antonimami i związkami frazeologicznymi.

UWAGA: Wybór pojęć i definicje w niniejszym słowniczku są skorelowane z propozycjami zawartymi w książce "Wiedza o języku polskim w zreformowanej szkole" pod red. Agnieszki Mikołajczuk i Jadwigi Puzyniny, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2003.

Większość przykładów zdaniowych pochodzi z pracy "Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce" pod red. Katarzyny Mosiołek-Kłosińskiej, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.

Definicje są oparte na odpowiednich hasłach problemowych "Nowego słownika poprawnej polszczyzny PWN", red. naukowy Andrzej Markowski, Warszawa 1999.

Źródło: Biuletyn Maturalny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Język polski i języki ojczyste mniejszości narodowych, 3 XI 2003

Opublikowano 14.09.2013 r.

SHI
Ostatnie zmiany