Czego dowiesz się sam, tego się nauczysz!
Ostatnie zmiany

Interpretowanie poezji

O poezji – czyli jak zanalizować i zinterpretować tekst poetycki

Analiza i interpretacja polega na umiejętnym stawianiu pytań, na które odpowiedzieć ma tekst. Poniżej prezentujemy w formie uporządkowanej listy zagadnienia, o które można pytać w trakcie interpretacji. Trzeba zaznaczyć, że zaproponowana kolejność nie zawsze będzie odpowiadać specyfice tekstu.

I. Wstępne rozpoznanie całości

 1. poszukiwanie nadrzędnego sensu utworu, sprecyzowanie zakresu owych poszukiwań;
 2. sformułowanie wstępnej hipotezy interpretacyjnej.

II. Relacja nadawca – adresat

 1. kto do kogo mówi?
  • kreacja podmiotu lirycznego ("ja" liryczne);
  • konstrukcja adresata monologu ("ty" liryczne);
  • relacje między podmiotem a adresatem: dystans (ja – ty; ja – wy), identyfikacja (my, ja – my);
 2. w jakiej sytuacji?
  • sytuacja liryczna (okoliczności wypowiedzi, uwarunkowania sytuacyjne);
  • rodzaj liryki (bezpośrednia, pośrednia, wyznania, itp.).

III. Ukształtowanie wypowiedzi

 1. jak mówi?
  • konstrukcja (organizacja) wypowiedzi lirycznej (np. monolog, dialog, wyznanie);
  • pozycja "ja" lirycznego (dystans, zaangażowanie, humor, ironia itp.);
 2. w jakim gatunku się wypowiada?
  • związek pomiędzy ukształtowaniem formalnym a charakterem wypowiedzi;
  • dostrzeganie funkcjonalności rozwiązania artystycznego, funkcjonalna analiza uwzględniająca znajomość konwencji oraz znaczeniotwórczą rolę zabiegów formalnych;
 3. opis i analiza jako podstawa uogólnień interpretacyjnych, poprawne i funkcjonalne operowanie podstawowymi pojęciami z zakresu poetyki oraz budowy języka;
 4. jaka jest dominanta kompozycyjna (nadrzędna zasada organizacji utworu)?
  • wpływ odczytanej dominanty na przyjętą hipotezę interpretacyjną.

IV. Temat utworu

 1. o czym mówi (informacje stematyzowane i implikowane)?
 2. uwzględnienie miejsc nacechowanych znaczeniowo (tytuł, pointa, gatunek);
 3. kluczowe wyrażenia i znaczące motywy kulturowe, funkcjonalne wykorzystanie przywołanych w utworze odwołań do kontekstu kulturowego (motywy, nawiązania intertekstualne);
 4. jak wpisuje się w powszechnie obowiązujące poglądy (kontekst macierzysty).

V. Konteksty interpretacyjne

 1. nawiązania przywołane w utworze bezpośrednio (jak w punkcie IV. 3-4);
 2. inne układy odniesienia, które oświetlają utwór: konteksty kulturowe (kontekst filozoficzny, estetyczny, genologiczny) i konteksty osobiste ucznia.

VI. Interpretacja uogólniająca

 1. wynikająca z odczytania całości teza interpretacyjna
 2. sposób oceny i wartościowania.

Źródło: Materiał szkoleniowy prezentowany na kursach przygotowujących nauczycieli do Nowej Matury.
Zmiany: R. Bednarz.

Opublikowano 15.10.2012 r.

SHI
Ostatnie zmiany