Pitagoras (VI w. p.n.e.)

Filozof i matematyk gr., założyciel szkoły pitagorejskiej. Pochodził z wyspy Samos, w okresie wojen perskich przeniósł się do pd. Italii i w mieście Krotonie założył związek zw. pitagorejskim, rodzaj bractwa religijnego w oparciu o misteria orfickie. Głosił naukę o wędrówce dusz i potrzebę oczyszczenia poprzez ascezę, misteria i naukę. Związek pitagorejski stał się ośrodkiem badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinie matematyki pitagorejczycy dokonali szeregu ważnych odkryć (np. sławne twierdzenie Pitagorasa: kwadrat przeciwprostokątnej równa się sumie kwadratów obu przyprostokątnych); w dziedzinie astronomii głosili teorię o kulistości ziemi i krążeniu jej dookoła osi. P. nie pozostawił żadnych pism, poglądów jego nie można wyodrębnić z systemu szkoły.

  Pisarze
  Artyści
  Filozofowie
  Zestawienia
  [b] biografia
  [k] kalendarium

 Zobacz też:
  Teksty
  Galeria
  Filozofia