Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem - pytania i polecenia

1. Charakterystyka grup społecznych przedstawionych w powieści oraz galeria bohaterów:

 • Jakie grupy społeczne przedstawiła w powieści autorka?
 • Scharakteryzuj przedstawicieli tych grup.
 • Które z postaci nie mieszczą się w tradycyjnym schemacie podziałów klasowych? Prezentują nowe spojrzenie i ideały?
 • Na losie których postaci, dlaczego i jak zaważyła historia?
 • Czy można powiedzieć, że Orzeszkowa przedstawia proces kształtowania się nowego społeczeństwa? Dlaczego?
 • Na jakiej zasadzie zbudowano postacie Benedykta i Emilii? Scharakteryzuj je.
 • Dlaczego Justyna czuła się nieszczęśliwa? Na czym polegało jej nieszczęście?
 • Co połączyło Justynę i Jana?

2. Wartości ideowe powieści:

 • Jakie wartości i zasady prezentują poszczególne grupy przedstawione w powieści?
 • Do czego i dlaczego nawołuje Witold? Czy znajduje zrozumienie dla swoich idei?
 • W jaki sposób pokazano nadniemeńską przyrodę? Jaką pełni ona funkcję?
 • Wskaż miejsca o symbolicznym znaczeniu dla bohaterów powieści, wyjaśnij znaczenie tych miejsc. Jaki stosunek do ziemi mają bohaterowie powieści?
 • Jaką funkcję pełnią powieściowe wątki (spór Korczyna z zaściankiem, miłosny, obyczajowy)?
 • Odtwórz hierarchię wartości wpisaną w powieść. Które z nich uznasz za pozytywistyczne?

3. Rola i ocena przeszłości:

 • Jakie wydarzenia historyczne i w jakim kontekście przywołane zostały w powieści?
 • Jaki stosunek do tych wydarzeń mają przedstawiciele poszczególnych grup?
 • Jaką rolę odgrywa przeszłość historyczna (Mogiła) i mityczna (grób Jana i Cecylii) w życiu bohaterów?
 • Jaki stosunek do romantyzmu zawarty jest w powieści?

4. Kształt artystyczny powieści:

 • Scharakteryzuj kompozycję powieści (wyodrębnij wątki, określ zasadę i cel prezentowania fabuły, zwróć uwagę na rolę czasu fabularnego, historycznego i mitycznego).
 • Określ reguły kreowania postaci (na co zwraca uwagę narrator, kogo z kim zestawia i na jakiej zasadzie).
 • Określ typ i rodzaj narracji (narratora). Jakie funkcje pełni narrator?
 • Scharakteryzuj formy podawcze narracji (opisy, dialogi, mowa pozornie zależna, fr. listów, opowiadanie informacyjne, retrospekcje) i ich język. Jaką rolę pełnią zabiegi stylistyczne?
 • Jaka tradycja literacka i w jakiej postaci obecna jest w powieści? Wskaż obecne w powieści nawiązania do konkretnych utworów.

Zakres lektury

 • Profil humanistyczny: całość.
 • Profil podstawowy: Tom I (rozdz. 3,4,5,6), Tom II (rozdz. 3,4), Tom III (rozdz. 2,3,4).